Majątek

Powstawanie majątku Fundacji (wyciąg ze Statutu)

Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

1.Dochodami fundacji są:

a) zyski jaki przynosi posiadany przez fundację majątek,
b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
c) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
d) dochody ze zbiórek organizowanych przez lub na rzecz fundacji,
e) kwoty uzyskane w wyniku starań Fundacji tytułem dofinansowania działań statutowych Fundacji ze środków unijnych.
f) udostępnienie przedmiotom trzecim odpłatnie lub pod tytułem darnym map, dokumentacji oraz innych materiałów, dzieł sztuki, zabytków będących w posiadaniu lub pod opieką fundacji.

3. Spory majątkowe, których stroną jest fundacja – rozpoznaje sąd.

Podmiot udostępniający informację: Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
Dokument utworzył: Robert Miryn 
Data utworzenia: 30.07.2014 14:05:37 
Dokument zaktualizował: Robert Miryn
Data aktualizacji: 03.08.2014 15:49:14
liczba odwiedzin 389