Statut

Gdańsk 29.10.2011r.

 

Statut Fundacji

Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki

LATEBRA

 

 

 I. Postanowienia ogólne

1.Nazwa fundacji brzmi:

 Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki LATEBRA

2.Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

3.Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, Poz. 203), zapisów wymaganych art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z którymi:

5. Podmiot może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,

6. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego opisaną w art.20 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

7. Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

8. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

9. Niniejszy Statut Fundacji zawiera zakazy wymienione w art. 20. 1 pkt 6 ustawy.

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników

oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

II. Teren działania fundacji.

1.Terenem działania Fundacji jest obszar obejmujący całą Europę, a siedzibą jest miasto Gdańsk.

 

 III. Cele fundacji.

1.Fundacja ma na celu:

a) odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki, oraz innych przedmiotów zabytkowych,

b) ochronę i konserwację wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki w tym przede wszystkim zabytków architektury militarnej,

c) propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski,

d) wspieranie i rozwijanie wiedzy w zakresie identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami, oraz likwidację tych zagrożeń,

 

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) współpraca z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami w zakresie ochrony przed kradzieżami i wandalizmem.

b) prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych w czasie wojen dzieł sztuki wraz z upoważnionymi organami państwowymi,

c) pogotowie eksploracyjne.

d) stworzenie i prowadzenie muzeum, w którym zostaną wyeksponowane wszelkie dzieła sztuki, wybrane urządzenia i obiekty militarne oraz eksponaty niewypałów i niewybuchów dla celów edukacyjnych uzyskane w wyniku działań eksploracyjnych oraz innych źródeł.

e) prowadzenie akcji edukacyjnych oraz szkoleń w zakresie zagrożeń niewybuchami i niewypałami, pozostałościami wojennymi, występującymi w ziemi i zalegającymi w innych akwenach wodnych oraz aktywne działania mające na celu  identyfikacje i dokumentowanie zagrożeń wykrytych w czasie prac badawczych i eksploracyjnych, tworzenie  map zagrożeń obejmujących badane obszary.

f) nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz firmami komercyjnymi w zakresie identyfikacji zagrożeń od niewypałów i niewybuchów oraz innych pozostałości wojennych.

 

IV. Majątek fundacji.

1.Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 40 zł (czterdzieści złotych) jako fundusz założycielski

2.Dochodami fundacji są:

a) zyski jaki przynosi posiadany przez fundację majątek,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

c) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,

d) dochody ze zbiórek organizowanych przez lub na rzecz fundacji,

e) kwoty uzyskane w wyniku starań Fundacji tytułem dofinansowania działań statutowych Fundacji ze środkówunijnych.

f) udostępnienie przedmiotom trzecim odpłatnie lub pod tytułem darnym map, dokumentacji oraz innych materiałów, dzieł sztuki, zabytków będących w posiadaniu lub pod opieką fundacji.

3. Spory majątkowe, których stroną jest fundacja – rozpoznaje sąd.

 

 V. Organy fundacji.

1.Organami fundacji są:

a) Zarząd fundacji,

b) Rada Nadzorcza fundacji,

c) Zgromadzenie Fundatorów,

2. Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w §5 pkt1 a-c oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut fundacji oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów uchwalane przez Zgromadzenie Fundatorów.

3. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które fundacja poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście. Podstawą odpowiedzialności każdego członka Rady Nadzorczej i Zarządu jest jego wina i odpowiada on osobiście za szkody wyrządzone fundacji stosownie do jego winy.

4. Do odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wnosi ono w stosunku do członków zarządu lub rady nadzorczej, nie zatrudnionych w fundacji, kwotę równą sześciokrotnemu wynagrodzeniu miesięcznemu pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy, określonego w odrębnych przepisach.

5. Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady nadzorczej dotyczy tylko czynów i zaniedbań odnoszących się do okresu, w którym dany członek miał rzeczywistą możność wykonywania swoich obowiązków.

6. Funkcje Członka Zarządu Fundacji wykonywane są za wynagrodzeniem.

7. Decyzję i uchwały organów fundacji zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby danego organu, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w §VI. Ust.5 i 6 oraz w §VIII. Ust.9 statutu.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje ważnie oddany głos przewodniczącego obrad. W razie braku wymaganej liczby obecnych (Quorum) należy zwołać w ciągu 15 dni powtórne posiedzenie członków danego organu fundacji. Nie są prawnie wiążące wyniki posiedzenia danego organu fundacji w przypadku braku przewidzianego quorum obecności przewidzianego w zdaniu poprzednim

9. Zastępca Prezydenta Fundacji sprawuję jednocześnie funkcję sekretarza generalnego biura fundacji.

10. W razie śmierci, trwałej i przewlekłej choroby, bądź stałego wyjazdu za granicę względnie ustąpienia w czasie kadencji z funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu fundacji, skład tych organów zostaje uzupełniony w drodze przeprowadzenia wyboru uzupełniającego przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszego statutu, zawartych w §VI ust.2,4,5 i §VIII ust.3,4,9 i 10.

 

 VI. Rada Nadzorcza fundacji.

1. Rada Nadzorcza fundacji wykonuje stały nadzór nad realizacją przez zarząd celów fundacji. Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania i kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla Zarządu fundacji. Rada Nadzorcza fundacji jest organem kontroli wewnętrznej fundacji.

2. Rada Nadzorcza fundacji składa się z 3 członków wybranych stosownie do postanowień statutu fundacji przez zgromadzenie fundatorów.

3. Do Rady Nadzorczej fundacji mogą być wybierane osoby szczególnie zasłużone do realizacji statutowych celów fundacji oraz osoby wyróżniające się ofiarnością na rzecz fundacji.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranej po raz pierwszy wynosi 3 lata, następnej 4 lata.

5. Zgromadzenie fundatorów wybiera członków Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.

6. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej fundacji może być odwołany większością 2/3głosów przez organ który go wybrał,

7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie wymaga uzasadnienia pozostawione jest swobodnej decyzji organu odwołującego. Nie podlega ono kontroli sądowej.

8 Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków, zwykłą większością głosów Prezesa Rady Nadzorczej, który kieruje jej działalnością.

9. Rada Nadzorcza fundacji dla określonych celów może powołać oznaczone zespoły merytoryczne i grupy robocze (problemowe), obejmujące specjalistów, nie będących jej członkami. Zespoły te oraz grupy problemowe nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady Nadzorczej ani jej reprezentowania w stosunkach

z osobami trzecimi – na zewnątrz.

10. Tryb zwoływania i prowadzenia posiedzeń i sposób działania rady nadzorczej określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu rady.

 

VII. Zakres działania Rady Nadzorczej fundacji.

1. Do Zakresu działania Rady Nadzorczej fundacji należy;

a) rozpatrywanie i kontrolowanie planów finansowych fundacji, a także udzielanie absolutorium zarządowi fundacji,

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu fundacji oraz zawieszanie ich w wykonywanych czynnościach,

c) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów oraz programów działalności fundacji, jak również jej planów finansowych, przedkładanych przez Zarząd,

d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej fundacji, na wniosek zarządu fundacji,

e) ustala zasady wynagradzania członków zarządu fundacji,

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza fundacji może zażądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądnąć dokumenty, prowadzoną korespondencję oraz bezpośrednio sprawdzać stan majątku fundacji. Rada nadzorcza fundacji w trakcie kontroli uprawniona jest do zadawania wszelkich pytań i może żądać pełnych informacji o wszystkich interesujących ją sprawach i kwestiach dotyczących fundacji.

3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie przekształcenia fundacji. Regulaminy wewnętrzne szczegółowe określają przesłanki przekształcenia fundacji odrębnie dla zmiany celu fundacji, zmiany struktury organizacyjnej i reorganizacji fundacji.

 

XIII. Zarząd fundacji.

1. Zarząd fundacji kieruje się działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu fundacji, woli fundatorów, uchwał i regulaminów ustanowionych zgodnie ze statutem fundacji przez jej właściwe organy.

2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w statucie fundacji na rzecz innych jej organów należy do zarządu fundacji.

3. Zarząd fundacji składa się z pięciu osób. W skład zarządu fundacji wchodzi prezydent zarządu fundacji, zastępca prezydenta fundacji, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego biura fundacji oraz członkowie zarządu. Prezydent zarządu fundacji odpowiada za prowadzenie bieżących spraw fundacji.

4. Członków zarządu fundacji, w tym prezydenta fundacji i jego zastępców wybiera stosownie do postanowień statutu fundacji jej rada nadzorcza. Członek zarządu fundacji może być zawieszony w czynnościach przez radę nadzorczą, o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu.

5. Rada nadzorcza zawieszając w czynnościach członka zarządu fundacji podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności fundacji oraz decyduje odnośnie odwołania danego członka zarządu lub uchylenia zawieszenia.

6. Członka zawieszonego w czynnościach powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.

7. Rada nadzorcza fundacji może w każdej chwili odwołać członków fundacji, w szczególności tych członków zarządu, którym nie udzieliła absolutorium.

8. Wybór, odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków zarządu fundacji wymaga większości 2/3 głosów członków rady nadzorczej fundacji.

9. Kadencja członków zarządu fundacji wybranego po raz pierwszy wynosi 3 lata, następna 4 lata.

10. Posiedzenie zarządu fundacji odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 IX. Obowiązki i uprawnienia zarządu fundacji.

1. Zarząd fundacji zobowiązany jest przeznaczać środki majątkowe wyłącznie na cele fundacji.

2. Zarząd fundacji zobowiązany jest działać ze szczególną starannością, w sposób pewny i korzystny lokować majątek fundacji oraz dysponować przychodami fundacji.

3. Kompetencje zarządu fundacji w zakresie kierowania działalnością fundacji obejmują:

a) opracowanie wieloletniego programu działalności fundacji,

b) uchwalenie rocznego planu działalności fundacji i przekazanie radzie nadzorczej do zatwierdzenia,

c) ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją,

d) uchwalenie struktury organizacyjnej fundacji i przekazanie radzie nadzorczej w celu zatwierdzenia,

e) dokładne i sumienne prowadzenie zestawień majątkowych bilansów i rachunków fundacji-określonych regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

sprawy wymienione w pkt.4 wymagają uchwały zarządu fundacji.

4. Zarząd fundacji wykonuje swoje zadania i cele statutowe fundacji za pomocą biura fundacji nadzorując i kierując na bieżąco jego działalnością.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest Zarząd Fundacji.

6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, czynności rozporządzających i zobowiązujących upoważnieni są: Prezydent Zarządu fundacji samodzielnie, oraz na zasadzie reprezentacji łącznej inni dwaj członkowie Zarządu Fundacji,

7. Czynności dokonane przez Członka Zarządu przekraczające zakres jego umocowania wewnętrznego ale nie przekraczające zakresu reprezentacji Zarządu Fundacji, którego jest członkiem, wiążą kontrahenta pod warunkiem, że był w dobrej wierze.

8. Każdy Członek Zarządu Fundacji ma prawo przyjmować w imieniu fundacji oświadczenia woli, adresatem, których jest fundacja. Oświadczenia skierowane do fundacji, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków zarządu mają skutek prawny względem fundacji (reprezentacja bierna).

9. Pracownicy fundacji podlegają Prezydentowi Zarządu Fundacji, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz ustala ich wynagrodzenia za pracą.

10. Zarząd fundacji reprezentuje fundację przed sądem.

 

 X. Zgromadzenie fundatorów.

1. Zgromadzenie fundatorów tworzą wszyscy fundatorzy.

2. Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia fundatorów należy wybór członków rady nadzorczej fundacji zgodnie z postanowieniami statutu fundacji.

3. W razie zajścia potrzeby względnie konieczności zmiany celu fundacji, statutu fundacji, zmiany jej struktury organizacyjnej, połączeniu z nią inną fundacją, każdy z fundatorów uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem do zarządu fundacji o zwołanie zgromadzenia fundatorów fundacji.

4. Zarząd fundacji obowiązany jest zwołać zebranie fundatorów w ciągu 1 m-ca od założenia wniosku przez fundatora lub kilku fundatorów wspólnie.

 

XI. Uprawnienia fundatorów.

1. Każdy fundator fundacji zostanie wpisany do księgi ofiarodawców fundacji.

2. Każdemu fundatorowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów fundacji.

3. Fundatorom szczególnie zasłużonym dla fundacji przyznaje się dyplom honorowy.

4. Rada nadzorcza fundacji może nadać fundatorowi wyróżnionemu dyplomem tytuł honorowy „Honorowy Członek Fundacji”. Ma on prawo uczestniczenia w posiedzeniach

Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

 

XII. Założenia końcowe.

1. Na wniosek zarządu zmian w statucie fundacji dokonuje Rada Nadzorcza fundacji.

Podmiot udostępniający informację: Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
Dokument utworzył: Robert Miryn 
Data utworzenia: 30.07.2014 14:05:37 
Dokument zaktualizował: Robert Miryn
Data aktualizacji: 03.08.2014 15:49:14