Kto może przekazać darowiznę

Darowiznę pieniężną można odliczyć, jeżeli jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny rzeczowej konieczny jest dokument, z którego wynika jej wartość (np. faktura VAT wystawiona w związku z tą darowizną) oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 18 ust 1c ustawy o CIT).

Uwaga! Nie podlegają odliczeniu od dochodu darowizny, które uprzednio zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem zasadą jest, że wszelkiego rodzaju darowizny i inne ofiary nie są uznawane za podatkowe koszty uzyskania przychodu.

Przekazywanie darowizn na cele społeczne to nie tylko satysfakcja z pełnionej misji spółki. To również korzyść podatkowa. Kwoty takich darowizn mogą być odliczone od dochodu spółki kapitałowej, podlegającego opodatkowaniu, co stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka może odliczyć od dochodu między innymi kwoty darowizn: na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.

Cele, wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie to stosunkowo długa i pojemna lista. Do zadań publicznych, stanowiących działalność pożytku publicznego, należy m.in.: pomoc społeczna i działalność charytatywna, wspieranie postaw patriotycznych, równouprawnienie, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, kultura i sztuka, porządek i bezpieczeństwo publiczne, wspieranie rodziny, wreszcie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Z listy wskazanej w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy zainteresowany będzie w stanie wybrać cel, jaki zechce wspierać – mimo, że teoretycznie lista ta ma charakter zamknięty.

Aby darowizna mogła zostać odliczona od podatku, powinna być przekazana nie tylko na konkretne społecznie użyteczne cele, ale również konkretnej jednostce: organizacji pożytku publicznego. Organizacje takie, są organizacjami pozarządowymi. To osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, a które:

nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Kwalifikowanymi podmiotami mogą być również:

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

spółdzielnie socjalne oraz

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Warunkiem jest jednak, że te podmioty nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przepisów o działalności pożytku publicznego nie stosuje się do partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne. A zatem darowizny na rzecz tych podmiotów nie dają prawa do odliczenia od dochodu.

Co jednak ważne, w przypadku darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego mających stosowny wpis do KRS, nie mamy wątpliwości, czy obdarowany jest kwalifikowanym beneficjentem. Natomiast darowizna na rzecz podmiotów nie posiadających takiego wpisu może wiązać się z pewnym ryzykiem, że status obdarowanego, jako formalnie nie potwierdzony, może zostać zakwestionowany.

Osoby fizyczne mogą przekazać Fundacji Latebra darowiznę.

W którym momencie dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2013 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2012 rok.

Przykłady:

1) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 35 tys. zł i przelewem (to ważne) wpłacił na rzecz Instytutu Północnego kwotę np. 5000 zł, to od swego dochodu odliczyć będzie mógł tylko 2100 zł (czyli 6% z kwoty 35000 zł); przy stawce podatku dochodowego 18% zaoszczędzi więc 378 zł.

2) Gdy darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 12000 zł  i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 300 zł , to ponieważ kwota darowizny jest niższa niż kwota 6% dochodu (720 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu kwotę 300 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 54 zł.

3) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 60 tys. zł i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 3600 zł, to ponieważ kwota darowizny jest dokładnie równa 6% wysokości dochodu (0,06 * 60000 zł = 3600 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu całą darowiznę 3600 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 648 zł.

4) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód powyżej drugiego progu podatkowego np. 100 tys. zł, to przekazując przelewem darowiznę w kwocie 6000 zł będzie można odliczyć ją w całości od dochodu, gdyż stanowi dokładnie 6% dochodu, a dodatkowo osiągnięta oszczędność będzie wyższa, gdyż przy tak dużych dochodach stosuje się stawkę podatkową 32% i oszczędność ta wyniesie więc aż 1920 zł.

Osoby prawne

(m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) mogą odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10%kwoty swojego dochodu. Osobno więc darowiznę może wpłacić np. spółka z o.o. i później osobno jej udziałowiec.

1) Spółka prawa handlowego osiągnęła dochód roczny w wysokości 320 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 25 tys. zł darowizny na rzecz Instytutu Północnego. Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta jest mniejsza od kwoty 10% dochodu (32 tys. zł); ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%, więc spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 4750 zł. Gdyby spółka wpłaciła przelewem darowiznę w kwocie 32 tys. zł, zaoszczędziłaby 6080 zł na podatku dochodowym. Jeśli właściciele spółki podzielą się jej zyskiem wypłacając sobie dywidendę, to jeśli jeden z udziałowców wpłaci prywatnie przelewem darowiznę w kwocie 4500 zł a jego sumaryczny dochód roczny wyniósł 75 tys. zł, to będzie mógł odliczyć całą kwotę darowizny od swego dochodu i zaoszczędzi w ten sposób dodatkowo 810 zł.

2) Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. chciałby wpłacić na rzecz Instytutu Północnego datek w wysokości 11 tys. zł. Jego spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 80 tys. zł, więc z puli środków spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 8000 zł (10% dochodu) jako darowiznę. Tak więc po odliczeniu tej darowizny, dochód spółki wyniesie 72000 zł. Dywidenda dla udziałowca po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych (19%), wyniesie 58320 zł. Pozostałą część darowizny tj. 3000 zł przedsiębiorca może wpłacić przelewem jako darowiznę prywatną. Odliczy od swego dochodu pełne 3000 zł (gdyż 6% od kwoty 58320 zł wynosi 3499,20 zł). W sumie więc przekazując darowiznę 11 tys. zł zaoszczędzi na podatku: 2060 zł (1520 zł + 540 zł).

Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max. 6% dochodu osobistego (lub 10% dochodu osoby prawnej), a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.

Darowizn można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć od dochodu łącznie (sumarycznie do kwoty limitu [6% lub 10% dochodu]).

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.

Darowizna a 1% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

kwotę przekazanej darowizny,

kwotę dokonanego odliczenia oraz

dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy. Nie powinno się wartości darowizny i oświadczenia darczyńcy o przyjęciu potwierdzać na dwóch odrębnych dokumentach.

Wynika to z literalnego brzmienia przepisów. Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

 

UWAGA:

W przypadku kontroli organ nie będzie dochodził tego, czy darowizna została faktycznie spożytkowana na cel wskazany w dowodzie wpłaty. Ważne jest przeznaczenie jej przez darczyńcę na ten cel, a nie spożytkowanie przez organizację. Jeżeli przekazano na właściwy cel, właściwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawidłowo.

Obok  znajduje się formularz do wpłaty darowizny bezpośredniej na konto bankowe Fundacji. Transakcja realizowana jest za pośrednictwem Firmy Przelewy 24. Po wypełnieniu formularza zostaną Państwo przeniesieni na stronę http://sklep.przelewy24.pl/ gdzie będzie realizowana zasadnicza część transakcji (uzupełnienie adresu, wybór banku, logowanie do sytemu transakcyjnego Państwa banku itp.). Po zakończeniu transakcji przeglądarka zostanie przekierowana z powrotem na stronę Fundacji. Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie naszych działań. Bezpieczeństwo Państwa wpłaty on-line gwarantuje serwis Przelewy24.