Statut Bractwa Fundacji „Latebra”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Opis Bractwa Fundacji „Latebra”

a) Nazwa Bractwa brzmi: Bractwo Fundacji „LATEBRA”(zwana dalej w skrócie: Bractwem).
b) Bractwo jest integralną częścią Fundacji Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA” (zwana dalej w skrócie: Fundacją ).
c) Bractwo zostało powołane według Statutu fundacji na podstawie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
d) Czas trwania Bractwa jest nieograniczony.

2. Status prawny Bractwa
Bractwo działa na podstawie statutu Fundacji Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA”

3. Siedziba oraz teren działania Bractwa
a) Siedzibą Bractwa jest miasto Gdańsk.
b) Bractwo prowadzi swoją działalność na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pełnej realizacji swoich celów Bractwo może działać także poza granicami kraju.
c) Bractwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „oddziałami Bractwa”. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd Fundacji większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zakres kompetencji oraz sposób funkcjonowania danego oddziału Bractwa reguluje uchwała Zarządu Fundacji, powołująca ów oddział.

4. Cele Bractwa i sposób ich realizacji
a) Bractwo ma na celu:
– odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz innych przedmiotów zabytkowych i historycznych,
– przestrzeganie i propagowanie kodeksu poszukiwacza opisanego w punkcie 5 danego rozdziału
–  ochronę i konserwację wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki, w tym przede wszystkim zabytków architektury militarnej,
– propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki, mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski,
– współpracę z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami sztuki w zakresie ochrony przed kradzieżami i wandalizmem zabytków sztuki,
– prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych,
– wsparcie Fundacji w tworzeniu muzeum, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. f  Statutu Fundacji
– wspieranie i rozwijanie wiedzy w zakresie identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami oraz likwidację tych zagrożeń.
b) Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
– współpracę z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami,
– prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych – zarówno samodzielnie, jak i z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i podmiotami komercyjnymi,
– prowadzenie pogotowia eksploracyjnego,
– wsparcie w stworzeniu i prowadzeniu muzeum, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. f  Statutu Fundacji,
– prowadzenie akcji edukacyjnych oraz szkoleń w zakresie: popularyzacji wiedzy o zabytkach architektury, sztuki i techniki, mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski, prowadzenia poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych, identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami,
– nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz podmiotami komercyjnymi w zakresie identyfikacji zagrożeń od niewypałów i niewybuchów oraz innych pozostałości wojennych.

5. Kodeks poszukiwacza
Każdy z członków poprzez deklarację przystąpienia do bractwa zobowiązuje się do przestrzegania poniższych punktów kodeksu Poszukiwacza:
a) Pamiętaj, że jesteś poszukiwaczem, a nie barbarzyńcą a twoje postępowanie kształtuje opinię o wszystkich poszukiwaczach.
b) Przestrzegaj prawa. Nie naruszaj stanowisk archeologicznych i obiektów podlegających ochronie. Uzyskaj wszelkie niezbędne zezwolenia władz lub właścicieli, jeśli są one potrzebne.
c) Uszanuj zmarłych. Jeśli znajdziesz szczątki ludzkie, powiadom Policję; pamiętaj, że przedmioty znalezione przy zwłokach mogą pomóc w ich identyfikacji.
d) Pamiętaj, że zabytki historyczne, świadectwa przeszłości, należą do nas wszystkich, współczesnych i przyszłych pokoleń. Jeśli natrafisz na stanowisko archeologiczne – zabezpiecz je i powiadom służby konserwatorskie.
e) Jeżeli znalazłeś jakikolwiek przedmiot, co do którego masz przypuszczenia, że zawiera ładunek wybuchowy, to zabezpiecz w możliwy dla ciebie sposób i zawiadom odpowiednie służby.
f) Bezmyślnie nie niszcz przyrody bo jesteś jej częścią – staraj się nie zostawiać śladów swojej bytności w terenie, jeżeli możesz zabierz znalezione śmieci ze sobą.
g) Rozwijaj swoje zainteresowania i namawiaj do tego innych – dziel się zdobytą wiedzą , nie ubędzie Ci jej, a możesz wiele zyskać.
h) Uszanuj ciekawość spotkanych osób. One także mogą ci pomóc.
i) Utrzymuj dobre kontakty z innymi poszukiwaczami i namawiaj ich do przestrzegania Kodeksu.
j) Pamiętaj, że reprezentujesz elitę wśród pasjonatów historii. Pokaż więc, że jesteś dumnym odkrywcą szanującym prawo.

6. Działalność pożytku publicznego
a) W celu realizacji celów statutowych Bractwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
b) Zarząd Fundacji określa w drodze uchwały szczegółowy przedmiot odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Bractwa.
c) Bractwo może wspierać działalność gospodarczą Fundacji wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami winno przeznaczać na działalność pożytku publicznego Bractwa.

 

Rozdział II. Majątek Bractwa

1. Majątek Bractwa stanowi fundusz założycielski w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) oraz inne mienie nabyte przez Bractwo w toku jej działania.
Dochodami Bractwa mogą być:
a) zyski, jakie przynosi posiadany przez Bractwo majątek;
b) otrzymane od osób prawnych oraz od osób fizycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – darowizny, spadki, zapisy;
c) odsetki bankowe;
d) nagrody przyznane za znalezienie zabytku lub materiałów archiwalnych;
e) środki otrzymane z tytułu znaleźnego;
f) składki członków bractwa.

2. Fundacja ma prawo dysponować całym majątkiem Bracwa, zgodnie z własną działalnością statusową.

3. Zakazy
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Bractwa w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Bractwa na rzecz jego członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Bractwa na rzecz jejgo członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Bractwa, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Inne niezbędne zakazy ustanawia Zarząd Fundacji na mocy stosownej uchwały.

 

Rozdział III. Organy Bractwa

1. Reprezentowanie Bractwa przez Członków
a) Oświadczenia woli w imieniu Bractwa składają Prezes Bractwa samodzielnie lub na zasadzie reprezentacji łącznej Zastępca Prezesa Bractwa i dwaj inni członkowie Bractwa.
b) Każdy członek Bractwa ma prawo przyjmować w imieniu Bractwa oświadczenia woli, adresatem, których jest Bractwo. Oświadczenia skierowane do Bractwa, które zostały złożone jednemu z członków Bractwa w Biurze Fundacji lub zostały przesłane listem poleconym, mają skutek prawny względem Bractwa (reprezentacja bierna).
c) Prezes Bractwa zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Bractwa oraz kieruje jego pracą.
d) W przypadku równej liczby głosów członków Bractwa decyduje głos Prezes Bractwa.
e) Członkowie Bractwa wykonują swoje zadania i cele statutowe bractwa za pomocą Biura Fundacji.

2. Powoływanie władz bractwa
a) Prezes oraz zastępca prezesa bractwa jest powoływany na roczną kadencję.
b) Prezesem oraz Zastępcą Prezesa zostają osoby, na które głosowało najwięcej członków bractwa przy frekwencji 2/3 członków bractwa. W przypadku równej liczby głosów Zarząd Fundacji dokonuje wyboru większością głosów przy frekwencji 1/2.

3. Odwoływanie i zawieszanie członków Bractwa
a) Członek Bractwa może być przez Zarząd Fundacji zawieszony w czynnościach, a w uzasadnionych przypadkach nawet odwołany, jeżeli działa na szkodę Fundacji lub Bractwa albo jego działalność jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszego Statutu.
b) Odwołanie i zawieszenie w czynnościach członka Bractwa wymaga podjęcia uchwały większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Fundacji.
c) Członka Bractwa odwołanego albo zawieszonego w czynnościach Zarząd Fundacji niezwłocznie informuje (ustnie) o przyczynach jego odwołania bądź zawieszenia. Na wniosek odwołanego bądź zawieszonego członka Bractwa, złożony w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, Zarząd Fundacji sporządza w ciągu 14 dni pisemne uzasadnienie uchwały o odwołaniu bądź zawieszeniu.

4. Odpowiedzialność członków Bractwa
a) Każdy członek Bractwa odpowiada wobec Fundacji lub Bractwa za szkodę wyrządzoną jej swoim zawinionym, umyślnym działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub z postanowieniami niniejszego Statutu i Statutu Fundacji.
b) Jeżeli dana szkoda została wyrządzona Fundacji lub Bractwa  przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

1. Pieczęć
Bractwo może używać pieczęci z napisem: Bractwo Fundacji „Latebra” w Gdańsku.

2. Zmiana Statutu
a) Propozycje zmian w Statucie Bractwa są proponowane przez członków:
– z własnej inicjatywy, bądź
– na wniosek Zarządu Fundacji, bądź
– na wniosek Rady Nadzorczej Fundacji
b) Członkowie bractwa zatwierdzają uchwałę o zmianie Statutu Bractwa w obecności co najmniej 2/3 liczby swoich członków, zwykłą większością głosów.