Statut

Fundacji Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA” (zwana dalej w skrócie: Fundacją).
 2. Fundacja została ustanowiona na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 stycznia 1994r., sporządzonego przez notariusza Wiesławę Barancewicz, w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30, Repertorium A nr 137/1994.
 3. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 • 2 Status prawny Fundacji
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Tekst jedn.: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), innych przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

 • 3 Siedziba oraz teren działania Fundacji
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pełnej realizacji swoich celów Fundacja może działać także poza granicami kraju.
 3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „oddziałami Fundacji”. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd Fundacji większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zakres kompetencji oraz sposób funkcjonowania danego oddziału Fundacji reguluje uchwała Zarządu, powołująca ów oddział.

 

 • 4 Cele fundacji i sposób ich realizacji

Fundacja ma na celu:

 1. a) odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz innych przedmiotów zabytkowych i historycznych,
 2. b) ochronę i konserwację wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki, w tym przede wszystkim zabytków architektury militarnej,
 3. c) propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki, mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski,
 4. d) współpracę z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami sztuki w zakresie ochrony przed kradzieżami i wandalizmem zabytków sztuki,
 5. e) prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych,
 6. f) stworzenie muzeum, w którym zostaną wyeksponowane wszelkie dzieła sztuki i przedmioty historyczne pozyskane w wyniku działań Fundacji,
 7. g) wspieranie i rozwijanie wiedzy w zakresie identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami oraz likwidację tych zagrożeń.

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. a) współpracę z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami,
 3. b) prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych – zarówno samodzielnie, jak i z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i podmiotami komercyjnymi,
 4. c) prowadzenie pogotowia eksploracyjnego,
 5. d) stworzenie i prowadzenie muzeum, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. f niniejszego Statutu,
 6. e) prowadzenie akcji edukacyjnych oraz szkoleń w zakresie: popularyzacji wiedzy o zabytkach architektury, sztuki i techniki, mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski, prowadzenia poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych, identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami,
 7. f) nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz podmiotami komercyjnymi w zakresie identyfikacji zagrożeń od niewypałów i niewybuchów oraz innych pozostałości wojennych.

 

 • 5 Działalność pożytku publicznego

W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 1. Zarząd Fundacji określa w drodze uchwały szczegółowy przedmiot odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami winna przeznaczać na działalność pożytku publicznego.

 

 6 Rozdział II. Majątek Fundacji

 • 1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 1. Dochodami Fundacji mogą być:
 2. a) zyski, jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek;
 3. b) otrzymane od osób prawnych oraz od osób fizycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – darowizny, spadki, zapisy;
 4. c) subwencje, dotacje;
 5. d) środki przyznane Fundacji z funduszy unijnych tytułem dofinansowania jej działań statutowych;
 6. e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub organizowanych przez inne podmioty na jej rzecz;
 7. f) środki uzyskane dzięki odpłatnemu udostępnianiu podmiotom trzecim: dzieł sztuki, zabytków, map, dokumentacji oraz innych materiałów, znajdujących w posiadaniu lub pod opieką fundacji;
 8. g) odsetki bankowe;
 9. h) nagrody przyznane za znalezienie zabytku lub materiałów archiwalnych;
 10. i) środki otrzymane z tytułu znaleźnego.
 • 7
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Wszelkie nadwyżki przychodów nad kosztami Fundacja może przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. Jeśli Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, wszelkie nadwyżki przychodów nad kosztami może przeznaczać wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 

 • 8 Zakazy
 1. Zabrania się:
 2. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Inne niezbędne zakazy ustanawia Zarząd na mocy stosownej uchwały.

 

Rozdział III. Organy Fundacji

 9 Postanowienia ogólne

 1. Organami Fundacji są:
 2. a) Zarząd,
 3. b) Rada Nadzorcza,
 4. c) Zgromadzenie Fundatorów.
 5. d) Bractwo.
 6. Każdy organ Fundacji w swoim działaniu winien kierować się dobrem Fundacji oraz dążyć do realizacji jej statutowych celów.
 7. Bractwo jest organem fakultatywnymi Fundacji. Decyzję o utworzeniu oraz o likwidacji Bractwa podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Negatywna opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie utworzenia lub likwidacji Bractwa ma charakter wiążący.
 8. Wszystkie organy Fundacji podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.
 9. Jeśli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, organy Fundacji podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy liczby swoich członków (quorum), zwykłą większością głosów. W razie braku quorum w ciągu 30 dni należy zwołać ponowne posiedzenie członków danego organu w celu ponownego przystąpienia do głosowania nad uchwałą.
 10. Funkcję członka danego organu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

 • 10 Zarząd – postanowienia ogólne
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje i wykonuje czynności niezastrzeżone przez przepisy prawa lub przez postanowienia niniejszego Statutu dla innych organów Fundacji (domniemanie kompetencji Zarządu Fundacji).
 2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza Fundacji, w obecności co najmniej połowy członków, większością 2/3 głosów.
 3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 3 lata. Kadencja każdego kolejnego Zarządu trwa 4 lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Fundacji za ostatni rok pełnienia kadencji Zarządu.
 4. Zarząd składa się z minimum 5 członków. W skład Zarządu wchodzi m. in. Prezydent Fundacji oraz zastępca Prezydenta Fundacji.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

 

 • 11 Główne zadania Zarządu
 1. Do podstawowych zadań Zarządu należą:
 2. a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. b) prowadzenie bieżących spraw Fundacji,
 4. c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. d) uchwalanie planów działalności Fundacji i przekazywanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 6. e) przygotowanie projektu budżetu Fundacji,
 7. f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przekazywanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 8. g) sprawowanie kierownictwa oraz nadzoru nad działalnością Biura Fundacji,
 9. h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
 10. i) wybieranie członków Bractwa oraz ich odwoływanie,
 11. j) tworzenie i rozwiązywanie oddziałów Fundacji, jak również ustalanie kompetencji i trybu funkcjonowania tych oddziałów,
 12. k) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
 13. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
 14. Zarząd może zatrudniać innych pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

 

 

 • 12 Reprezentowanie Fundacji przez Zarząd

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezydent Zarządu Fundacji samodzielnie lub na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo przyjmować w imieniu Fundacji oświadczenia woli, adresatem, których jest Fundacja. Oświadczenia skierowane do Fundacji, które zostały złożone jednemu z członków Zarządu w Biurze Fundacji lub zostały przesłane listem poleconym, mają skutek prawny względem Fundacji (reprezentacja bierna).
 • 13
 1. Prezydent Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz kieruje jego pracą.
 2. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu decyduje głos Prezydenta Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania i cele statutowe fundacji za pomocą Biura Fundacji.
 4. Zastępca Prezydenta Fundacji pełni jednocześnie funkcję sekretarza generalnego Biura Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. O przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia i o jego wysokości decyduje Rada Nadzorcza w uchwale.
 • 14 Odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu
 1. Członek Zarządu może być przez Radę Nadzorczą zawieszony w czynnościach, a w uzasadnionych przypadkach nawet odwołany, jeżeli działa na szkodę Fundacji albo jego działalność jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszego Statutu. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w szczególności, jeśli nie udzieliła mu absolutorium.
 2. Odwołanie i zawieszenie w czynnościach członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
 3. Członka Zarządu odwołanego albo zawieszonego w czynnościach Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje (ustnie) o przyczynach jego odwołania bądź zawieszenia. Na wniosek odwołanego bądź zawieszonego członka Zarządu, złożony w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, Rada Nadzorcza sporządza w ciągu 14 dni pisemne uzasadnienie uchwały o odwołaniu bądź zawieszeniu.
 • 15 Rada Nadzorcza – postanowienia ogólne
 1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji i sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji.
 2. Członków Rady Nadzorczej Fundacji wybiera Zgromadzenie fundatorów, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy fundatorów. Do Rady Nadzorczej Fundacji mogą zostać wybrane osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji i dla realizacji jej statutowych celów, jak również osoby wyróżniające się ofiarnością na rzecz Fundacji.
 3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja każdej kolejnej Rady Nadzorczej trwa 4 lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.
 4. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są całkowicie niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Prezes w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członek Rady Nadzorczej może być z ważnych powodów odwołany przed upływem kadencji przez Zgromadzenie fundatorów, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy fundatorów.
 • 16 Kompetencje Rady Nadzorczej
 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 2. a) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu, w tym nad gospodarowaniem przez Zarząd majątkiem Fundacji,
 3. b) zatwierdzanie przedłożonych jej przez Zarząd planów działalności Fundacji,
 4. c) kontrolowanie projektów budżetu Fundacji opracowanych przez Zarząd,
 5. d) określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 6. e) zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji, udzielanie Zarządowi oraz jego poszczególnym członkom absolutorium,
 7. f) wydawanie opinii w przedmiocie utworzenia lub likwidacji Bractwa,
 8. g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zawieszanie ich w wykonywanych czynnościach,
 9. h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 10. i) występowanie do Zarządu z inicjatywą wprowadzenia zmian w Statucie Fundacji,
 11. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.
 12. W celu sprawowania swoich funkcji kontrolnych członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, mogą badać wszystkie dokumenty Fundacji, w tym m.in. prowadzoną w imieniu Fundacji korespondencję oraz wszelkie dokumenty dotyczące majątku Fundacji.
 • 17
 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, Prezesa Rady Nadzorczej, który kieruje jej działalnością.
 2. Obsługę prac Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. O przyznaniu członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz o jego wysokości decyduje Zgromadzenie fundatorów w uchwale.
 • 18 Odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 1. Każdy członek Zarządu oraz każdy członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną jej swoim zawinionym, umyślnym działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Jeżeli dana szkoda została wyrządzona Fundacji przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

§ 19 Zgromadzenie fundatorów

 1. Zgromadzenie fundatorów tworzą fundatorzy Fundacji, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 Statutu.
 2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia fundatorów należy wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Fundacji.
 3. Zgromadzenie fundatorów może wydawać opinie dotyczące istotnych spraw Fundacji. Opinie te mogą być wydawane na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej, jak również z własnej inicjatywy Zgromadzenia fundatorów.
 4. Zgromadzenie fundatorów nie jest organem kadencyjnym. Zgromadzenia fundatorów są zwoływane co najmniej raz w roku, z inicjatywy co najmniej 2 fundatorów.
 5. Zarząd lub Rada Nadzorcza mogą wystąpić do fundatorów z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia fundatorów. W takim przypadku fundatorzy są obowiązani do zwołania Zgromadzenia Fundatorów w ciągu 45 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
 • 20 Bractwo
 1. Bractwo tworzą członkowie Bractwa, którzy są powoływani i odwoływani przez Zarząd na mocy uchwały.
 2. Bractwo liczy co najmniej 3 członków.
 3. Bractwo nie jest organem kadencyjnym. Posiedzenia Bractwa odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Bractwa zwołać może Zarząd Fundacji, Przewodniczący Bractwa lub 1/3 członków Bractwa.
 4. Do Bractwa należy wykonywanie wskazanych przez Zarząd zadań, związanych z realizacją celów Fundacji.
 5. Bractwo ma prawo podejmować uchwały w przedmiocie przedłożenia Zarządowi „opinii Bractwa” lub „inicjatywy Bractwa”.
 6. Jeśli liczba członków Bractwa przekroczy 5 osób, członkowie Bractwa mogą wybrać ze swojego składu Przewodniczącego Bractwa. Jeśli liczba członków Bractwa przekroczy 10 osób, członkowie Bractwa mogą wybrać ze swojego składu także Zastępcę Przewodniczącego Bractwa.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 • 21 Pieczęć

 

Fundacja może używać pieczęci z napisem: Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „LATEBRA” w Gdańsku.

 • 22 Zmiana Statutu
 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd:
 2. a) z własnej inicjatywy, bądź
 3. b) na wniosek Rady Nadzorczej Fundacji.
 4. Zarząd podejmuję uchwałę o zmianie Statutu Fundacji w obecności co najmniej 2/3 liczby swoich członków, zwykłą większością głosów.
 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wystąpieniu do Zarządu z wnioskiem o dokonanie określonych zmian w Statucie w obecności co najmniej 2/3 liczby swoich członków, zwykłą większością głosów. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia zmian wskazanych przez Radę Nadzorczą w terminie maksymalnie 60 dni od otrzymania uchwały Rady Nadzorczej w tej kwestii.
 • 23 Ogólne warunki połączenia się z inną fundacją
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Połączenie z inną fundacją może nastąpić w przypadku, gdy Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Fundatorów podejmą uchwały o połączeniu z daną fundacją. Zarząd i Rada Nadzorcza podejmują przedmiotowe uchwały większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 swoich członków, natomiast Zgromadzenie Fundatorów podejmuje przedmiotową uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 • 24 Uzupełnianie składu organów
 1. W przypadku śmierci członka Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej, jego przewlekłej i ciężkiej choroby, stałego wyjazdu za granicę albo ustąpienia z funkcji w czasie kadencji, skład tego organu zostaje uzupełniony w drodze przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszego Statutu dotyczących wyboru członków danego organu.
 2. W przypadku śmierci fundatora, jego przewlekłej i ciężkiej choroby lub stałego wyjazdu za granicę, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie fundatorów, mogą na mocy stosownych uchwał wybrać spośród osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji „nowego fundatora”, któremu będą przysługiwać te same prawa, co fundatorowi. Do powołania danej osoby jako „nowego fundatora” konieczne jest podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 swoich członków, natomiast Zgromadzenie Fundatorów podejmuje przedmiotową uchwałę większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Członek danego organu, który został wybrany w wyborach uzupełniających w trakcie trwania kadencji danego organu, kończy swoją kadencję jednocześnie z pozostałymi członkami tego organu.